ΕΣΠΑ
2310 684980info@koskinas.eu

Σύστημα Ποιότητας / Πιστοποιήσεις

Η ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΑΒΕΤΕ έχει πιστοποιηθεί με το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2008 από τον Φεβρουάριο του 2005 από τον Φορέα Πιστοποίησης DQS.

Σε όλα τα παραγόμενα  προϊόντα και τα έργα των μεταλλικών κατασκευών που αναλαμβάνει η εταιρεία ακολουθούνται πιστά οι διαδικασίες που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο ικανοποιήσης των απαιτήσεων του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Το εφαρμοζόμενο Σχέδιο Διαχείρισης Ποιότητας   αποτελείται  από ενότητες που αναφέρονται στη διοικητική δομή, θέματα διαχείρισης προσφορών και συμβάσεων, αγορών, αξιολόγησης προμηθετών και υπεργολάβων, στην εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, στη εν γένει παρακολούθηση των μεταλλικών κατασκευών, στη διαχείριση των μη συμμορφώσεων και αστοχιών της παραγωγής καθώς και στη διαχείριση παραπόνων πελατών.


Ολά τα παραπάνω εφαρμόζονται ανεξαιρέτου του μεγέθους της κατασκευής, τηρώντας ταυτόχρονα το σύνολο των αναγκάιων τεκμηρίων, ήτοι έντυπα καταγραφής, ελέγχων κ.α